Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet
 

Årsmötesprotokoll
för Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 2024-03-16

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Annika Hjalmarsson.

2. Val av ordförande och sekreterare
Annika Hjalmarsson valdes till ordförande samt Ulla Sköldh Jonsson till
sekreterare för årsmötet.

3. Godkännande av kallelse till årsmötet
Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet utgå 2 veckor i förväg. Mötet godkände
att kallelse skett i enlighet med stadgarna samt förklarade mötet vara behörigt
utlyst.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

5. Val av två personer jämte ordförande att justera årsmötesprotokollet
Karin Gunnarsson samt Barbro Krona valdes att justera årsmötesprotokollet.

6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2023 presenterades av ordföranden, godkändes och
lades till handlingarna.

7. Fastställande av Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2023 föredrogs av kassör Ingrid Öhrnberg,
fastställdes och lades till handlingarna.
Årsmötet beslutade att avsätta medel i ny balanserad räkning till följande projekt:
Statyfonden 10.000 kr, Publikationer 10.000 kr, Studieresa och medlemsaktiviteter
10.000 kr samt fritt eget kapital 17.984 kr.

8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för 2023 föredrogs av revisor Ulla Gustavsson, togs emot
samt godkändes och lades till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet för
styrelsen för 2023.

10. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften har under 2023 uppgått till 100 kr. Årsmötet beslutade att
medlemsavgiften för 2024 är oförändrat 100 kr.

11. Val av styrelsens ledamöter
Följande valdes utifrån Valberedningens förslag att ingå i EBP-sällskapets
styrelse:
Ulla Sköldh Jonsson – ordförande nyval 1 år 

Kvarstår:
Ingrid Öhrnberg omval 1 år 

Johan Thelin 1 år
Bo Bergstrand omval 2 år
Gun Medin omval 2 år 

Ständig ledamot: Melsene Laux
Maria Larsson nyval 1 år
Ing-Marie Dahlström Clarhed nyval 1 år

12. Val av revisorer
Till Revisorer för EBP-sällskapet valdes Ulla Gustafsson och Lone Olsson samt
Veine Franzén som revisorsuppleant.

13. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att till Valberedning välja Angela Fransson som
sammankallande samt Ros-Marie Sandberg båda på 1 år.

14. Övriga frågor
Ulla Sköldh Jonsson uttalar ett stort och varmt tack till ordföranden Annika
Hjalmarsson för hennes helhjärtade arbete och engagemang under många år
som ordförande för Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet samt ett tack till
avgående ledamoten Helena Thelin.

15. Årsmötet avslutas
Ordföranden Annika Hjalmarsson tackade alla som deltagit och förklarade
årsmötet avslutat. Därpå följde servering av nygräddade våfflor där behållningen
gick till Världens barn. 

Årsmötet avslutades med ett föredrag med Bo Bergstrand
”Föreställningar om orienten – bildningsresor, mode och kolonialism under det
tidiga 1900-talet”.

Vid protokollet
Ulla Sköldh Jonsson
Justerare Justerare
Karin Gunnarsson Barbro Krona