Stadgar för Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Stadgar för EBP-sällskapet antagna den 28 febr 2011

§1 Föreningens namn är Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet

§2 EBP-sällskapet har till syfte att hålla Elisabeth Bergstrand-Poulsens livsverk levande genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och konstnärskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om ett innerligt liv, som styrs av hjärtat, ömhet, engagemang och fromhet. Kärleken till hembygden var hennes främsta inspirationskälla, mottaglighet för enkelhetens skönhet och värde präglar hennes verk. Vårdnad om naturen och ett liv i fred var henne angeläget liksom för många av hennes samtida författarinnor. EBP-sällskapet vill arbeta för att Elisabeth Bergstrand-Poulsens verk i text och bild ska finnas tillgängligt för allmänheten samt uppmuntra till läsning av hennes verk och diskussioner om de grundläggande idéerna genom produktion av och stöd till småskrifter, föreläsningar, radioprogram, filmer utställningar osv. Föreningen vill också aktivt arbeta för att minnen från hennes liv bevaras och dokumenteras.

§3 Alla som stöder sällskapets syften och erlägger fastställd årsavgift kan vara medlemmar. Även juridisk person kan vara medlem.

§4 Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst 4 ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst en mer än hälften av ledamöterna deltar. Styrelsen har rätt att adjungera medlem av sällskapet för handläggning av speciella ärenden. Årsmötet väljer ordförande för ett år i sänder samt övriga styrelseledamot för två år i sänder och med beaktande av en sådan periodicitet att halva antalet styrelseledamöter årligen står i tur att avgå. 2 revisorer och två suppleanter väljs vid samma tillfälle.

§5 Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31 december.

§6 Årsmöte skall hållas i senast 3 månader efter årsskiftet. Kallelse till årsmöte skall utgå senast två veckor före årsmötet.

§7 På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

8. Val av ordförande för nästa verksamhetsår

9. Val av övriga styrelseledamöter

10. Val av två revisorer jämte två suppleanter

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor

§8 Styrelsen får kalla till extra medlemsmöte när så erfordras. Om revisorerna eller tio procent av samtliga medlemmar så önskar, skall styrelsen snarast kalla till medlemsmöte.

§9 Dessa stadgar kan ändras på medlemsmöte om kallelsen till mötet innehåller lydelse av den föreslagna ändringen och kan bara beslutas med 2 /3 dels majoritet av dem som är närvarande på mötet.

§10 Beslut att upplösa föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§11 Om samfundet upplöses skall samlingar och eventuellt överskott tillfalla Långasjö Hembygdsförening. 

Dela den här sidan