Årsmöte 2021

Årsmötesprotokoll för Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 2022-03-12

1. Årsmötets öppnande Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Annika Hjalmarsson.

2. Godkännande av kallelse till årsmötet Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet utgå 2 veckor i förväg. Mötet godkände att kallelse skett i enlighet med stadgarna samt förklarade mötet vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

4. Val av ordförande Annika Hjalmarsson valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare Ulla Sköldh Jonsson valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Val av två personer jämte ordförande att justera årsmötesprotokollet Margareta Hermansson samt Ros-Marie Sandberg valdes att justera årsmötesprotokollet.

7. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2021 presenterades av ordföranden, godkändes och lades till handlingarna.

8. Fastställande av Resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkningen för 2021 föredrogs av kassör Ingrid Öhrnberg, fastställdes och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs av kassör Ingrid Öhrnberg, togs emot samt godkändes och lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021.

11. Fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften har under 2021 uppgått till 100 kr. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 100 kr.

12. Val av styrelsens ledamöter Följande valdes utifrån Valberedningens förslag att ingå i EBP-sällskapets styrelse: Annika Hjalmarsson – ordförande omval 1 år Kvarstår: Ingrid Öhrnberg omval 1 år Johan Thelin 1 år Helena Thelin omval 2 år Ulla Sköldh Jonsson 1 år Bo Bergstrand omval 2 år Ständig ledamot: Melsene Laux Gun Medin nyval 2 år

13. Val av revisorer Till Revisorer för EBP-sällskapet valdes Ulla Gustafsson och Lone Olsson samt Veine Franzén som revisorsuppleant.

14. Val av firmatecknare Till att teckna styrelsens firma var för sig för EBP-sällskapet valdes ordförande Annika Hjalmarsson samt kassör Ingrid Öhrnberg.

15. Val av valberedning Årsmötet beslutade att till Valberedning välja Angela Fransson som sammankallande samt Ros-Marie Sandberg.

16. Övriga frågor Karin Rosengren framförde önskemål från Länsmuséet i Kalmar att från EBP-sällskapets sida medverka i deras föreläsningsserie. Karin fick i uppdrag att kontakta Länsmuséet och meddela att förfrågningar gärna mottas. Johan Thelin informerade om ett länsprojekt kring konst och litteratur i våra kommuner och socknar. Bo Bergstrand och Ulla Sköldh Jonsson informerade om den planerade utställningen kring Elisabeth Bergstrand-Poulsens resa till Algeriet 1914. Utställningen får temat ”Den beslöjade kvinnan” och kommer att visas på Emmaboda bibliotek samt senare som en vandringsutställning. Ingrid Öhrnberg uttalar ett tack till ordföranden för hennes helhjärtade arbete och engagemang under 2021.

17. Årsmötet avslutas Ordföranden Annika Hjalmarsson tackade alla som deltagit och förklarade årsmötet avslutat. Därpå följde servering av ostkaka från Brokagärde ekogård samt en ”skrönika” från Bussamåla framförd av Johan Thelin.

Vid protokollet Ulla Sköldh Jonsson  Justerare Margareta Hermansson och Ros-Marie Sandberg

Porträtt målat av elev vid Långasjö skola 2013, på en temadag om EBP.

Porträtt målat av elev vid Långasjö skola 2013, på en temadag om EBP.

Dela den här sidan